آخرین خبرها

بایگانی/آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۵

استفاده از توانایی ها

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ  وﻗﺘﯽ ازداﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ : ازﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ به ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.ﺗﺠـﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧـﺶآﻣﻮزان درﺑـﺎره ی اﺳﺘﻔﺎده ازﺗـﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎیﺷﺎن ﺑﯿﻦ ۸۰-۴۰ درصد اﺳﺖ.اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان درﻫﻤﻪی زﻣﺎنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و دﭼﺎر اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،اﯾﻦ …

ادامه مطلب را بخوانید...

تفاوت دوره و مرور کردن+فایل صوتی

باسلام وقتتون بخیر میخوایم توی این قسمت برای شما عزیزان تفاوت دوره کردن درسها و مرور کردن درسهاروباهم بگیم. خیلی ها معتقدند که دوره و مرور جفتشون یکیه ولی دراصل باهم تفاوت دارن در نحوه ی اجرا تفاوت مرور و دوره دراینه که وقتی شما میخواین مرور کنید باید درسهارو…..   برای ادامه میتونید فایل صوتی را میتونید دانلود کنید. …

ادامه مطلب را بخوانید...

یک رقمی ها از مریخ نیامده اند!

یک رقمی ها از مریخ نیامده اند!  ژاپنی ها یک شعار بزرگ دارند :« اگر یک نفر می تواند کاری را انجام دهد ، تو هم می توانی آن را انجام دهی . اگر هیچ کس نمی تواند کاری رو انجام دهد تو باید آن را انجام دهی» حرف اول : اما وقتی تو فکر می کنی تو می توانی …

ادامه مطلب را بخوانید...

حافظه ، حواس پرتی ،علاقه

تمرکز چیست ؟  مهم ترین علت دستیابی به یک تمرکز فکر عالی ، تعاریف نادرستی است که در ذهن شما برای تمرکز حواس وجود دارد. بیشتر شما تمرکز را فکر کردن به یک موضوع ویژه به صورت مطلق و کامل و صد درصد می دانید درحالیکه چنین چیزی نه تنها برای شما که برای هیچ انسانی در هیچ شرایطی به …

ادامه مطلب را بخوانید...

برنامه‌ریزی روزانه یا هفتگی کدام بهتر است؟

برنامه‌ریزی روزانه یا هفتگی کدام بهتر است؟ برنامه‌ریزی در امور مختلف زندگی از جمله رقابت‌هایی مانند کنکور اهمیت به سزایی دارد. مهمترین عواملی که باعث اجرا نشدن برنامه داوطلبان می‌شود، این است که آنان واحد زمانی برنامه‌ریزی را ساعت به ساعت یا روز به روز در نظر می‌گیرند. این گونه برنامه‌ها اشتباهاتی دارند   چرا که در زندگی روزانه ما …

ادامه مطلب را بخوانید...

اهمیت مطالعه درس ریاضی برای کنکوری های تجربی

بعضی از دانش‌آموزان گروه تجربی به دلیل سخت بودن درس ریاضی و ضریب پایین آن نسبت به دو درس زیست و شیمی وقت کم‌تری را برای این درس در برنامه‌ی مطالعاتی خود قرار می‌دهند و همین مطلب باعث عدم موفقیت دانش‌آموزان این گروه در درس ریاضی شده است؛ اما باید توجه کرد که از نظر محاسباتی که برای تعیین نمره‌ی …

ادامه مطلب را بخوانید...

قدرت

امید  یک امتحان ساده برای ارزیابی خودتون . جای ساعت دیواری خونتون رو عوض کنید ، می بینید که تا ماهها هنوز روی دیوار ناخودآگاه دنبالش می گردید. ذهن شما برای قبول و پردازش یک ساعت ساده و بی احساس نیاز به چند ماه زمان داره پس انتظار نداشته باشید تغییرات بزرگتر رو در زمان کوتاه و بدون مشکل قبول …

ادامه مطلب را بخوانید...

چگونه رتبه برتر کنکور شویم؟

چگونه رتبه برتر کنکور شویم؟ گاه ممکن است دچار وسوسه شوید که کلاس درس وقتتان را تلف میکند و حضور در مدرسه سبب کمبود وقت برای مطالعه آن دسته از کتابهای درسی می‌گردد که برای شما در کنکور مهم است ولی اشتباه همین جا است که با این تصور از کلاس غیبت می‌کنید و یا با تأخیر به کلاس می‌روید …

ادامه مطلب را بخوانید...

مطالعه موفقیت با تمرکز

دوستانه از یکی از فیلسوفان و مرتاضان هندی پرسیدند  : آیا پس از این همه دانش و فرزانگی و ریاضیت  هنوز هم به ریاضت مشغولی ؟ گفت : آری ؛ گفتند : چگونه ؟ گفت : وقتی غذا می خورم صرفا غذا می خورم و وقتی می خوابم فقط می خوابم. این شاید بزرگترین ثمره ی تمرکز است . آیا …

ادامه مطلب را بخوانید...

اصول اساسی مطالعه

اﺻـﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻮﺛﺮوﻣﻔﯿﺪﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪرﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺮه وری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داد؟ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺑﺮﺳﻨﺪ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺎت ﺳـﺎده ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻏﯿـﺮﻗـﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری درﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ . اﯾﻦ اﺻﻮل،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﯾﺎ ﻋﻨﻮان درﺳـﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ،اﺻﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﺮ درﺳﯽ …

ادامه مطلب را بخوانید...

انگیزشی

۴ روش برای اتلاف وقت بیهوده کار کردن کم کار کردن نداشتن برنامه کار نکردن اکثرا ( کار نکردن )رو انتخاب می کنند. مقایسه  یکی از دلایل توقف رشد مقایسه است ، همیشه خود را با هدفهای خودتان مقایسه کنید نه با دوستان و همکارانتان ! باید ببینید توانایی های شما چیست و خواسته های شما کدام بهتر است ؟! …

ادامه مطلب را بخوانید...

اگر وقت درس خواندن ندارید، بخوانید!

اگر وقت درس خواندن ندارید، بخوانید! درس و تحصیل تنها دغدغه همه دانشجویان نیست. بعضی از دانشجویان ناچارند علاوه بر رفتن به دانشگاه، کار کنند یا مسئولیت اداره خانواده را به عهده بگیرند. اما کارشناسان نکاتی را پیشنهاد می کنند تا با استفاده از آنها بتوانیم از زمان مطالعه خود بیشترین استفاده را ببریم. ۱. مطالعه را جزئی از زندگی …

ادامه مطلب را بخوانید...